IIT JEE 2011 Results

« Back To Results Page

83 students were enrolled in our 2009-2011 batch.
Following 46 students have secured ranks.
All these are first attempt students.

1
Soham Phade
9822026821
AIR 65
2
Chinmay Kulkarni
9604088588
AIR 208
3
Rahul Shenoy
9850901602
AIR 334
4
Hrishikesh Kulkarni
9422338155
AIR 612
5
Manish Adwani
9325060118
AIR 618
6
Shrihari Bhat
9921330948
AIR 696
7
Akshay Sarode
25380283
AIR 739
8
Abhishek Pant
9881308707
AIR 831
9
Mukul Solapurkar
9763135503
AIR 948
10
Neha Joshi
9822016735
AIR 1255
11
Kshitij Kulkarni
9657728114
AIR 1505
12
Pushpak Bhole
9403942754
AIR 1570
14
Aashish Chaudhari
9420390812
AIR 1878
15
Aniket Gaikwad
9423179716
AIR 2415
13
Piyush Mahajan
9881199270
AIR 1595
19
Mihir Hasabnis
9850839047
AIR 2639
20
Rohit Supekar
9604391800
AIR 3109
18
Atul Amte
9822107501
AIR 2545
17
Aditi Kamat
9850007464
AIR 2530
16
Shardul Pawar
9422916521
AIR 2441
21
Kimaya Kale
9850821936
AIR 3291
22
Pratik Bagal
9011000815
AIR 3669
23
Vinay Bhajantri
9422236246
AIR 3669
24
Yash Shah
9822546658
AIR 4079
25
Yash Mundada
9673994585
AIR 4213
26
Anmol Singh
9850650696
AIR 4482
27
Vinit Gela
9921414920
AIR 4607
28
Prabhjeet Arora
64018974
AIR 4733
29
Mitesh Gadgil
9987505311
AIR 4791
30
Riya Ray
9890935270
AIR 5000
31
Sanket Bhilare
9822842894
AIR 9822842894
32
Siddhi Pathak
9422747666
AIR 6314
33
Prachi Kulkarni
9272428344
AIR 6369
34
Ameya Marathe
9657998793
AIR 6432
35
Anish Parulekar
9822431666
AIR 6742
36
Vipluv Shetty
9921041007
AIR 6818
37
Ajay Zambare
9420829407
AIR 6999
38
Phalguni Shah
9881763873
AIR 7246
39
Parth Bhogate
9970093885
AIR 7546
40
Saurabh Kulkarni
9822371390
AIR 7647
41
Akshay Dhavale
9096835723
AIR 7704
42
Trishi Mehta
9604367812
AIR 8146
43
Vinaya Jadhav
9890594664
AIR 8156
44
Aditya Rairkar
9403185531
AIR 8226
ADITYA_DEGALA
Aditya Degala
9822373561
AIR 8896
SHIVANI_GHATGE
Shivani Ghatge
9860532587
AIR 9453